تقویم سلامت

تعداد بازدید:۳۸۲

ردیف

عنوان

تاریخ

گروه هدف

روش تدریس

1

روز جهانی قلب

1399/07/07

مراجعین به درمانگاه و اورژانس

ارائه پمفلت

2

روز جهانی سالمندان

1399/07/09

مراجعین به درمانگاه -بخش داخلی

چهره به چهره -ارائه پمفلت

3

هفته سلامت روان

18 تا 1399/07/24

مراجعین به درمانگاه

ارائه پمفلت

4

هفته ملی سلامت بانوان

24تا1399/07/30

مراجعین به درمانگاه و اورژانس

ارائه پمفلت

5

پیشگیری از پوکی استخوان

1399/07/28

مراجعین به درمانگاه و اورژانس

ارائه پمفلت

6

روز جهانی سکته مغزی

1399/08/07

مراجعین به درمانگاه و بخش ها

چهره به چهره-ارائه پمفلت

7

روز جهانی دیابت

1399/08/23

مراجعین به درمانگاه و بخش ها

چهره به چهره - ارائه پمفلت

8

هفته حمایت از بیماران کلیوی

23تا1399/08/28

مراجعین به درمانگاه و بخش ها

چهره به چهره - ارائه پمفلت

9

روز جهانی مبارزه ایدز

1399/09/10

مراجعین به درمانگاه و بخش ها

چهره به چهره-ارائه پمفلت

10

روز هوای پاک

1399/10/29

مراجعین به درمانگاه و اورژانس

ارائه پمفلت

11

پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

1399/11/15

مراجعین به درمانگاه و بخش ها

چهره به چهره-ارائه پمفلت

12

سلامت مردان

1399/12/03

مراجعین به درمانگاه و اورژانس

ارائه پمفلت