مدیر خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۴۸۵

مدیر خدمات پرستاری : حجت اشرفی

کارشناس ارشد پرستاری 

سابقه خدمت : 22 سال

کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اراک - 1378

کارشناس ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1395

شروع کار از سال 1378 تا کنون در بیمارستان شهید مدرس در بخش های داخلی- CCU - داروخانه - داخلی کرونا

سوپروایزر در گردش بیمارستان (1382 لغایت 1399)

سرپرستار بیمارستان (1382 لغایت 1388)

سرپرستار بخش های داخلی و داخلی کرونا به مدت 9 سال

کارشناس مسئول امور دارویی (1392 لغایت 1398)

سوپروایزر آموزشی (1388 لغایت 1391)

سوپروایزر کنترل عفونت (1390 لغایت 1392)

مربی دانشکده پرستاری ساوه از سال 1388 

تدریس در دانشکده پرستاری ساوه (1397 و 1399)

 

تلفن  دفتر : 9-08642223026 داخلی 389

ایمیل : hashrafy462@gmail.com