ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۶۳۳

ریاست بیمارستان : دکتر حبیب اله رضایی

دکترای پزشکی عمومی

مدیر شبکه بهداشت و درمان ساوه (1383 لغایت 1392)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی ساوه (1392 لغایت 1399)

 

تلفن مسئول دفتر : 9-08642223026 داخلی 388

مسئول دفتر : خانم طالب حسنی